• වැදගත් සබඳතා
 • නාවික හමුදාධිපති
 • මාණ්ඩළික ප්‍රධානී
 • නියෝජ්‍ය මාණ්ඩළික ප්‍රධානී
 • අනෙකුත් වැදගත් සම්බන්ධතා
 • අදහස්
 • තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය
 • මෙහෙයුම් මැදිරිය
 • සුභසාධක
 • නැවිරුසවිය
 • බඳවා ගැනීම්
 • ටෙන්ඩර් විමසීම්
 • මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
 • නාවික හමුදා රෝහල වැලිසර
 • නාවික සහ සාගරික විද්‍යාපීඨය
 • සේවා වනිතා ඒකකය
 • වෙබ් පරිපාලක

 

තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112210000
දු.ක : +94772530934

 

 

මෙහෙයුම් මැදිරිය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112212650

 

 

අධ්‍යක්‍ෂ නාවික සුභසාධක
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112212525

 

නැවිරුසවිය නාවික සුභසාධක අරමුදල
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94 112212561

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිළධාරී (බඳවා ගැනීම්)
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94 112215118

 

ටෙන්ඩර් විමසීම්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212327 / +94112212323

 

මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94112212141

 

කොමදෝරු අධිකාරි සෞඛ්‍ය සේවා (බටහිර)
නාවික හමුදා රෝහල් සංකීර්ණය
වැලිසර
දු.ක : +94113818078

 

ආඥාපති නාවික සහ සාගරික විද්‍යාපීඨය
නාවික තඨාකාංගණය
ත්‍රිකුණාමලය.
දු.ක: +94262222763

 

සේවා වනිතා ඒකකය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94112212661

 

අධ්‍යක්‍ෂ නාවික තොරතුරු තාක්ෂණ
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94112215263

 

නාවික හමුදාධිපති
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94112466236

 

මාණ්ඩළික ප්‍රධානී
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94 112212121

 

නියෝජ්‍ය මාණ්ඩළික ප්‍රධානී
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212151

 

 
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍‍‍ජෙනරාල් සෞඛය සේවා
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පුහුණු
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පුද්ගල
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත්
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පරිපාලන
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් මෙහෙයුම්
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් ඉංජිනේරු
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් නීති
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් (මිළදී ගැනීම් සහ සේවා)
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් සේවා
 • අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් මුදල්
 • ආඥාපති නැගෙනහිර නාවික පෙදෙස
 • ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස
 • ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස
 • ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස
 • ආඥාපති වයඹ නාවික පෙදෙස
 • ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස
 • ආඥාපති ගිණිකොන නාවික පෙදෙස
 • ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව

අධ්‍යක්‍ෂ ‍‍‍ජෙනරාල් සෞඛය සේවා
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94 112424878

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112436950

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පුහුණු
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112430950

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පුද්ගල
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112212420

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94 112466730

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පරිපාලන
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112212460

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් මෙහෙයුම්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212151

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් ඉංජිනේරු
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112447464

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් නීති
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112438245

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් (මිළදී ගැනීම් සහ සේවා)
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112334995

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් සේවා
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212501

 

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් මුදල්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212311

ආඥාපති නැගෙනහිර නාවික පෙදෙස
නැගෙනහිර නාවික විධානය
නාවික තඨාකංගනය
ත්‍රිකුණාමළය.
දු.ක : +94262222456

 

ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස
උතුර නාවික විධානය
කන්කසන්තුරය
යාපනය
දු.ක : +94112219110

 

ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස
බටහිර නාවික විධානය
කොළඹ වරාය
කොළඹ 01
දු.ක : +94112382931

 

ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස
උතුරු මැදනාවික විධානය
තලෛයිමන්නාරම
දු.ක : +94232281038

 

ආඥාපති වයඹ නාවික පෙදෙස
වයඹ නාවික විධානය
මොල්ලිකුලම
දු.ක : +94112214721

 

ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස
දකුණු නාවික විධානය
මාගාල්ල
ගාල්ල
දු.ක : +94912213330

ආඥාපති ගිණිකොන නාවික පෙදෙස
ගිණිකොන නාවික විධානය
පානම
පොතුවිල්
දු.ක: +94113818254

ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව
ස්වේච්ඡා නාවික හමුදා මූලස්ථානය
වැලිසර.
දු.ක : +0112952354

 

අදහස්