ඉතිහාසය සැකෙවින්

නාවික හමුදාවේ විකාශනය (ඉතිහාසය සැකෙවින්)

යුද්ධය වන විට නාවික හමුදාව

නාවික හමුදාවේ විකාශනය (යුද්ධය වන විට නාවික හමුදාව)

සාමයේදී නාවික හමුදාවේ කාර්යභාරය

නාවික හමුදාවේ විකාශනය ( සාමයේදී නාවික හමුදාවේ කාර්යභාරය)

හැඩගැස්වීමේ අවධිය

නාවික හමුදාවේ විකාශනය(හැඩගැස්වීමේ අවධිය)

1956 සිට 1960 දක්වා

නාවික හමුදා විකාශනය (1956 සිට 1960 දක්වා)

1965 සිට 1970 දක්වා

නව භූමිකාවක් නව සිතුම් පැතුම් (1965 සිට 1970 දක්වා)

1971 සිට 1983 දක්වා

1971 සිට 1983 දක්වා නාවික හමුදාව

1984....

1984 සිට නාවික හමුදාව....