නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ වාර්ෂික වැඩසටහන් විස්තරය

 

මාර්තු

 

අප්‍රේල්

 

මැයි

 

ජූනි

 


ලෝක කාන්තා දින වැඩසටහන
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා අලුත් අවුරුදු පොල   සේවා වනිතා ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම

 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා වෙසක් වැඩසටහන

 

  නාවික හමුදා සේවා වනිතා පොසොන් වැඩසටහන

 
         

ඔක්තෝම්බර්

 

නොවැම්බර්

 

දෙසැම්බර්

   

ලෝක ළමා සහ වැඩිහිටි දින වැඩසටහන

 
නාවික පෙර පාසැල් විවිධ ප්‍රසංගය
 
නත්තල් කැරොල් වැඩසටහන