තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව.
මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව.
නාවික මහ රෝහල
නාවික හමුදා රෝහල් සංකීර්ණය
රාගම, ශ්‍රී ලංකාව.
ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිළධාරී (බඳවා ගැනීම්)
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව.
අධ්‍යක්‍ෂ නාවික සුභසාධක
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව.
ප්‍රසම්පාදන විමසීම්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,ශ්‍රී ලංකාව.
සේවා වනිතා ඒකකය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව.
තොරතුරු විමසීම් සඳහා
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පරිපාලන,
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව.