සංවිධානය

නාවික හමුදාධිපති
නාවික හමුදාධිපති
වයිස් අද්මිරාල් යූවීඑම්පී පෙරේරා
ආර්එස්පී**, යූඑස්පී, පීඑස්සී, එම්එස්සී(ඩීඑස්)එම්ජීටී, පීඩබ්ඹ්
මාණ්ඩලික ප්‍රධානී
මාණ්ඩලික ප්‍රධානී
රියර් අද්මිරාල් කේජේ කුලරත්න
ආර්එස්පී*, යුඑස්පී,පීඑස්සී, එම්මැරිටයිම්පිඔඑල්, එම්එස්සී (ඩිඇන්ඩ්එස්එස් ), ඩිප්ඉන්සීආර්

කළමනාකරණ මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු
රියර් අද්මිරාල් (ඉ) කේඩබ්ඒආර්අයි රණසිංහ
යුඑස්පී, පීඑස්සී
නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම්
නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම්
රියර් අද්මිරාල් ආර්ඒපීපී රත්නායක
ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී*, යූඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු
රියර් අද්මිරාල් ටිඩබ්ඩබ් ලීලාරත්න
වීඑස්වී, යූඑස්පී, පීඑස්සී,එම්පීඒ,බීඑස්සී (ඩිඑස්) ඊඊ ඊඑන්ජි (හොන්ස්), සීඊඑන්ජි (I), එෆ්අයිඊ (I), ඒඑම්අයිඊ (එස්එල්), එඊඑන්ජි
ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව
ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව
රියර් අද්මිරාල් ටීඑස්කේ පෙරේරා
ආර්එස්පී, යුඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නාවික පාබල
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නාවික පාබල
රියර් අද්මිරාල් පීඒජේඑන් පොන්නම්පෙරුම
යුඑස්පී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සැපයුම්
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සැපයුම්
රියර් අද්මිරාල් ආර්ඒසීඑන් රත්නායක
යුඑස්පී, පීඑස්සී,එම්බීඒ (එල්එම්), බීඒ (ඩීඑස්), එල්එල්එම්සි
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුහුණු
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුහුණු
රියර් අද්මිරාල් ඒඒඒආර් අබේසිංහ
ආර්එස්පී**, යුඑස්පී,පීඑස්සී, එම්එස්සී(ඩීඑස්)එම්ජීටී,පීජී ඩිප් ඉන් අයිආර්, බීඑස්සී(ඩීඑස්)
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුද්ගල
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුද්ගල
රියර් අද්මිරාල් කේඩීඩීසී ප්‍රනාන්දු
ආර්එස්පී, යුඑස්පී, ආර්සීඩීඑස්, එම්එස්සී (ඩීසී) එම්ජීටී, ඒඑෆ්එන්ටී, සාම විනිසුරු (මුළු දිවයිනටම)
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පරිපාලන
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පරිපාලන
රියර් අද්මිරාල් එන්‍කේබී ජයසිංහ
ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී****, යූඑස්පී, පීඑස්සී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සේවා
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සේවා
රියර් අද්මිරාල් පීඑන් විතානගේ
යුඑස්පි, පීඑස්සී, බීඑස්සී(ඩීඑස්) එම්ඊසීඑච් ඊඑන්ජී
වැ/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සෞඛ්‍ය සේවා
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සෞඛ්‍ය සේවා
රියර් අද්මිරාල් පිජේබි මාරඹේ
යූඑස්පී, එම්බීබීඑස්

වැ/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු
රියර් අද්මිරාල් එච්එස් බාලසූරිය
යුඑස්පි, බීඑස්සී( ඩීඑස් ), සීඊඑන්ජි (එස්එල්), එම්ටීඊ (එස්එල්)
ධජ නිලධාරී නාවික දියත් විධානය
වැබ/ධජ නිලධාරී නාවික දියත් විධානය
රියර් අද්මිරාල් එම්එච්සීජේ සිල්වා
ආර්එස්පී*, යුඑස්පී, එන්එස්ඩබ්සී, පීඑස්සී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්  අයවැය  හා මුදල්
වැබ/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අයවැය හා මුදල්
රියර් අද්මිරාල් ජේසී ලියනගමගේ
යුඑස්පී, එම්පීඒ (පීඅයිඑම්-යූඑස්ජේ), එල්එල්එම්සි , එම්අයිඑම් (එස්එල්)
නාවික හමුදාධිපති තුමා‍ගේ ලේකම් සහ නාවික ලේකම්
නාවික හමුදාධිපති තුමා‍ගේ ලේකම් සහ නාවික ලේකම්
කොමදෝරු ආර්ආර් කළුබෝවිල
යුඑස්පි, එම්බිඒ (එල්එම්) එල්එල්එම්සි, කියුපිඑස්ඹ, එම්අයිඑස්එම්එම්, එම්අයිඑම්(එස්එල්)
නාවික හමුදාධිපතිගේ නාවික සහයක
නාවික හමුදාධිපතිගේ නාවික සහයක
කොමදෝරු පිකේ වර්ණකුලසුරිය
ආර්එස්පී*, යුඑස්පි, පිඑස්සි, බීඑස්සී(ඩිඑස්)

විධාන භාර ආඥාපතිවරුන්

ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස
ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් ටීඑම්ඒඒ තෙන්නකෝන්
ඩබ්ඩබ්වී,ආර්එස්පී*,එන්ඩීයූ, එම්එස්සී (එම්එස් ඇන්ඩ් එන්එස්එස්එස්) එම්අයිඑම් (එස්එල්), ඒඩීඅයිඩීඑස්එස්
ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස
ආඥාපති නැගෙනහිර නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් පී.එස් ද සිල්වා
යූඑස්පී, එන්ඩීසි, පීඑස්සීි, එම්බිසි (ඩීඑස් ) එම්ජිටි, එම්එස්සී (ඩිඇන්ඩ්එස්එස්), ඩිප් ඉන් ඩි ඇන්ඩ් ‍ඩබ්ඒ
ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස
ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් ටීඑස්කේ පෙරේරා
ආර්එස්පී, යුඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී
ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස
ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් බීඒකේඑස්පී බානගොඩ
ආර්එස්පි, යූඑස්පී, පීඑස්සීි, එම්බීඒ ඉන් එච්ආර්එම්, ඩිප් ඉන් එච්ආර්එම්,බීඑම්එස්, ඩිප් ඉන් එම්ජිටි
ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස
ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් ඩබ්ඩීසීයූ කුමාරසිංහ
ආර්එස්පී*, යුඑස්පී, එන්ඩීසී, පීඑස්සී
Director General Services
ආඥාපති ගිණිකොන නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් කේඑම්ජිඑන්සි නවරත්න
ආර්එස්පී, යුඑස්පි, එන්ඩීයු, පීඑස්සී, එම්එස්සී(එම්ජිටි) , එම්එස්සී ( එම්එස් & එන්එස්එස්එස්) , එම්අයිඑම් ( එස්එල්)
ආඥාපති වයඔ නාවික පෙදෙස
ආඥාපති වයඔ නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් එම්එච්එන් පීරිස්
ආර්එස්පී*, යුඑස්පී, එන්ඩීසී, පීඑස්සී, එම්ඩීඑස්, එම්එස්එස් ඉන් එස්ඩි, බීඑස්සී(ඩිඑස්), එම්ඊසීඑච් ඊඑන්ජි