සංවිධානය

නාවික හමුදාධිපති
නාවික හමුදාධිපති
වයිස් අද්මිරාල් යූවීඑම්පී පෙරේරා
ආර්එස්පී**, යූඑස්පී, පීඑස්සී, එම්එස්සී(ඩීඑස්)එම්ජීටී, පීඩබ්ඹ්
මාණ්ඩලික ප්‍රධානී
මාණ්ඩලික ප්‍රධානී
රියර් අද්මිරාල් ආර්ඒපීපී රත්නායක
ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී*, යූඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී

කළමනාකරණ මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු සහ වැ/ මාණ්ඩලික ප්‍රධානී
රියර් අද්මිරාල් (ඉ) කේඩබ්ඒආර්අයි රණසිංහ
යුඑස්පී, පීඑස්සී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම්
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම්
රියර් අද්මිරාල් එම්එච්එන් පීරිස්
ආර්එස්පී*, යූඑස්පී, එන්ඩීසි, පීඑස්සී, එම්ඩිඑස්, එම්එස්එස් ඉන් එස්ඩි, බීඑස්සී (ඩිඑස්) ඊඑන්ජී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සේවා
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සේවා
රියර් අද්මිරාල් පීඑන් විතානගේ
යුඑස්පි, පීඑස්සී, බීඑස්සී(ඩීඑස්) එම්ඊසීඑච් ඊඑන්ජී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සෞඛ්‍ය සේවා
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සෞඛ්‍ය සේවා
රියර් අද්මිරාල් පිජේබි මාරඹේ
යූඑස්පී, එම්බීබීඑස්

ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව
ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව
රියර් අද්මිරාල් එල්එන් හේවාවිතාරණ
ඩබ්ඩබ්වී,ආර්එස්පී, යුඑස්පී, එපීඒ (පීඅයිඑම් - යූඑස්ජේ) , බීඑස්සී (ඩීඑස්) , සාමවිනිසුරු (මුළු දිවයිනටම)
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පරිපාලන
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පරිපාලන
රියර් අද්මිරාල් ඩබ්එම්එ බෝවත්ත
ආර්එස්පී*, යූඑස්පී, පීඑස්සී , එම්පීඑ (පීඅයිඑම් - යූඑස්ජේ ) බීඑස්සී(ඩීඑස්)
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සැපයුම්
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සැපයුම්
රියර් අද්මිරාල් ආර්ආර් කළුබෝවිල
යුඑස්පි, එම්බිඒ (එල්එම්) එල්එල්එම්සි, කියුපිඑස්ඹ, එම්අයිඑස්එම්එම්, එම්අයිඑම්(එස්එල්)
Director General Budget & Finance
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අයවැය හා මුදල්
රියර් අද්මිරාල් බීඩබ්ඩීඑම්එම්පීකේ දිසානායක
යුඑස්පී, එම්එස්සී (ඩීඑස්), එම්ජීටී , එල්එල්එම්සි ,කිව්පීඔ
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුද්ගල
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුද්ගල
රියර් අද්මිරාල් එච්ආර්එෆ්එම් තිසේරා
ආර්එස්පී********, යුඑස්පී, එන්ඩීසී, පීඑස්සී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුහුණු
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුහුණු
රියර් අද්මිරාල් බී ලියනගමගේ
RWP,ආර්එස්පී*, යුඑස්පි ,එන්ඩීසී,පිඑස්සි, එම්ඒ එස්එස් (සීටී : පී & එස්) එම්එස්සී (ඩීඑස්), එමජීටී, බීඑස්සී(ඩිඑස්) එම්ඊසීඑච් ඊඑන්ජි, සාම විනිසුරු ( මුළු දිවයිනටම)
නාවික හමුදාධිපතිගේ නාවික සහයක
නාවික හමුදාධිපතිගේ නාවික සහයක
රියර් අද්මිරාල් පිකේ වර්ණකුලසුරිය
ආර්එස්පී*, යුඑස්පි, පිඑස්සි, බීඑස්සී(ඩිඑස්)
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු
රියර් අද්මිරාල් සීඒපී ඇන්තනි
යූඑස්පී, එන්ඩීසි, පීඑස්සී, එම්එස්සී (ඩිඑස්) එම්ජිටි, බීටෙක් ඊඊ ඉඑන්ඡි, සිඊඑන්ඡි(එස්එල්), සිඊඑන්ඡි(අයි), එම්අයිඊ (එස්එල්), එම්අයිඊ (අයි)
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නාවික පාබල
වැ/ආඥාපති නාවික පාබල
කොමදෝරු (මැරීන්) පිඒඒස්කේ පිටිගල
ආර්එස්පී
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු
වැ/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු
කොමදෝරු කේආර් ගුණසිංහ
යුඑස්පි,එම්ඊඑන්ජි
නාවික හමුදාධිපති තුමා‍ගේ ලේකම් සහ නාවික ලේකම්
නාවික හමුදාධිපති තුමා‍ගේ ලේකම් සහ නාවික ලේකම්
කපිතාන් ඩබ්ඩබ්ආර්පීබී විජේකෝන්

විධාන භාර ආඥාපතිවරුන්

ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස
ආඥාපති නැගෙනහිර නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් බීඒකේඑස්පී බානගොඩ
ආර්එස්පි, යූඑස්පී, පීඑස්සීි, එම්බීඒ ඉන් එච්ආර්එම්, ඩිප් ඉන් එච්ආර්එම්,බීඑම්එස්, ඩිප් ඉන් එම්ජිටි
ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස
ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් ඩබ්ඩීසීයූ කුමාරසිංහ
ආර්එස්පී*, යුඑස්පී, එන්ඩීසී, පීඑස්සී
ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස
ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් ඒඒඒආර් අබේසිංහ
ආර්එස්පී**, යුඑස්පී,පීඑස්සී, එම්එස්සී(ඩීඑස්)එම්ජීටී,පීජී ඩිප් ඉන් අයිආර්, බීඑස්සී(ඩීඑස්)
ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස
ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් කේඩීඩීසී ප්‍රනාන්දු
ආර්එස්පී, යුඑස්පි, ආර්සීිඩීඑස්
ආඥාපති වයඔ නාවික පෙදෙස
ආඥාපති වයඔ නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් එන්‍කේබී ජයසිංහ
ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී****, යූඑස්පී, පීඑස්සී
ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස
ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් එම්එච්සීජේ සිල්වා
ආර්එස්පී*, යුඑස්පී, එන්එස්ඩබ්සී, පීඑස්සී
Director General Services
ආඥාපති ගිණිකොන නාවික පෙදෙස
රියර් අද්මිරාල් එම්ටීඑස් කරුණ‍ාතුන්ඟ
ආර්එස්පි**, යූඑස්පී, පීඑස්සී, එම්ඩීසී, එම්එස්සී (ඩීඑස්) එම්ජිටි, පීජී ඩිප් ඉන් අයි ආර්, බීඑස්සී (ඩීඑස්) මෙච් ඊඑන්ජී, ඩිප් ඉන් ඩී ඇන්ඩ් ඩබ්ඒ, සාම විනිසුරු (මුළු දිවයිනටම)