இலங்கை கடற்படை தளபதி

வைஸ் அட்மிரல்

பிரியந்த பெரேரா

போர் வீரர்கள்

"எஞ்சியவர்கள் வயதாகும்போது அவர்கள் வயதாக மாட்டார்கள்: வயது அவர்களை சோர்வடையச் செய்யாது, ஆண்டுகள் அவர்களைக் கண்டிப்பதில்லை. சூரிய அஸ்தமனத்திலும் காலையிலும் நாம் அவர்களை நினைவில் கொள்கிறோம்."

கடல்சார் நடவடிக்கைகள்

"நமது நீர்நிலைகளைப் பாதுகாத்தல், நமது எதிர்காலத்தைப் பாதுகாத்தல்"

பாதுகாப்பான

"ஆழங்களை வரைபடமாக்குதல்: பாதுகாப்பானக் கடல் பயணத்திற்கு!"

சமீபத்திய செய்திகள்

கப்பல்கள் படையணி

"எங்கள் படையணி, எங்கள் பாதுகாப்பு"

கடற்படை

முதல் பாதுகாப்பு வளையம், இலங்கை கடற்படையின் வழங்குநராக இனைய

ஆளெடுப்பு

இலங்கை கடற்படையுடன் உங்கள் தொழில்முற வாழ்க்கை தொடங்கவும்.

Your browser is outdated!

To continue using this site, please update your browser to the latest version.

Supported browsers include:

Thank you!