இலங்கையின் கடல்சார் கோட்பாடுகளின் குறியீடு

இலங்கையின் கடல்சார் கோட்பாடுகளின் குறியீடு இலங்கை கடற்படையின் தனித்துவமான வெளியீடாகும். இந்த கடல்சார் கோட்பாடுகள் இலங்கையில் கடல் சக்தியின் தனித்துவமான தன்மையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் இந்த தனித்துவமான கடல் சக்தியை தேசிய இலக்குகளை அடைய எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்று புரிந்துகொள்வதற்கும் ஒரு வழிகாட்டியாகும். கடல்சார் கோட்பாடுகளின் குறியீடு கடல்சார் சக்தியின் பரவலான பயன்பாடு மற்றும் கடல் பிராந்தியத்தில் விரும்பத்தக்க மற்றும் நிலையான சூழலை உருவாக்குவதில் கடற்படையின் பங்கை வடிவமைக்கும்.