தகவல் மையம்
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு, இலங்கை.
இயக்குனர் கடற்படை ஊடகம்
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு, இலங்கை.
கடற்படை வைத்தியசாலை
கடற்படை வைத்தியசாலை வளாகம்,
ராகம, இலங்கை.
சிரேஷ்ட பணியாளர் அதிகாரி (ஆட்சேர்ப்பு)
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு, இலங்கை.
கடற்படை நல இயக்குநர்
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு, இலங்கை.
டெண்டர் விசாரணைகள்
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு,இலங்கை.
சேவா வனிதா பிரிவு
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு, இலங்கை.
தகவல் அறியும் உரிமை விசாரணைகள்
பணிப்பாளர் நாயகம் நிர்வாகம்,
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு, இலங்கை.